සමාගම් ප්රවෘත්ති

  • ඩොමොටෙක්ස් ඒෂියා 2020.

    මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී පමණ ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම් රැසක් ප්‍රදර්ශනය සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබේ. කෙසේ වෙතත්, වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් වීමෙන් පසු, ඩොමොටෙක්ස් ඒෂියා ආයතනය ප්‍රදර්ශනය ලබන වසර දක්වා කල් දැමීමට එකඟ වූ අතර එමඟින් මෙම වසරේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම් බොහොමයක් හේතු විය ...
    වැඩිදුර කියවන්න